Obamie
İŞ ETİĞİ POLİTİKASI
 1. Doğru ve Dürüst Olmak

Faaliyetlerimizi yürütürken dürüstlük, doğruluk, şeffaflık ve genel iş ahlakı değerlerini benimser, karşılıklı güveni zedeleyecek davranış biçimlerinden kaçınırız. İş ilişkisinde bulunduğumuz taraflardan da aynı değerlere sahip olmasını ve bu değerlere uygun davranışlar sergilemesini bekleriz.

 

  1.  Adil Rekabet

Mevcut faaliyetlerimizde adil rekabet kurallarına ve bunu destekleyen yasa ve düzenlemelere uymayı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızı da yasa ve düzenlemelere uymakla yükümlü tutarız. Rekabet ve ticaret konularında belirlediği ve uyguladığı politikalar, stratejiler ve talimatlara uyulmaması halinde ilgili çalışanlar hakkında yasal işlem yapılabilir. Her çalışanın bu konularda uygulamaya dönük sorunu veya sorusu olduğunda bunu bağlı olduğu şirket yöneticilerine veya şirketin Hukuk Müşavirlerine haber vermesi gerekmektedir.

 

  1. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

OBA Makarnacılık, herhangi bir kişinin doğrudan veya aracılar yoluyla özel muamele görmesini ve/veya rüşvet ya da yasadışı yarar sağlamasını kesinlikle kabul etmez.

Çalışma etkinliğimiz söz konusu olduğunda, kişisel hiçbir yarar istenmez, kabul edilmez, önerilmez ya da sağlanmaz. Bu gibi durumlarda çalışanlar şirket ortaklarına veya yöneticilerine derhal bilgi vermelidirler.

 

  1. Hediye İlişkisi ve Temsil Ağırlama

İş nedeniyle ilişkide olduğumuz çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlar ile yöneticimizin onayı ve nezaket kuralları dâhilinde hediye alma ve verme ilişkisinde bulunuruz.

 

Sembolik değerde olduğuna şüphe olmayan ve yaklaşık bedeli 100 TL’yi geçmeyen hediyeler hariç olmak üzere, ticari ilişki içinde çalışanlarımızın tarafsızlığını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye, ağırlama veya menfaati kabul etmemelidir.

 

Maddi değeri makul seviyenin üzerinde hediye vermek ihtiyacı doğması durumunda 250 TL’ye kadar Finans Müdürü ve 250 TL üzeri Genel Müdür onayı ile mümkündür.

 

Çalışanlarımızın, tedarikçilerin, iş ortaklarının düzenledikleri etkinliklere katılması, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemelerini Şirket tarafından karşılanacak şekilde ilgili Müdür onayı ile mümkündür.

 

Temsil ve ağırlama masraflarının sadece ilgili olduğu alanlarda kullanılması gerekmektedir. Yapılan temsil ve ağırlama harcamalarının fatura ile belgelenmesi ve Şirket onay süreçlerine tabi olması gerekmektedir. Fatura alınamayan harcamalar için başka yerden fatura temin edilmesi uygun değildir. 

ARI

  1. Çıkar Çatışması Durumları

Çalışanlarımız, OBA Makarnacılık çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edecek biçimde çalışır, mevcut görevlerinden faydalanarak kendilerine, ailelerine, akrabalarına, yakınlarına, iş ilişkisi içinde bulundukları tedarikçilere, müşterilere, diğer çalışanlara, ortaklara veya rakiplerimize çıkar sağlamaz.

 

Çalışanlarımız, ilişkilerini OBA Makarna’nın itibarını zedelemeyecek biçimde düzenlerler.

 

Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışmasına ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya üçüncü şahıslara çıkar sağlanmasına hiçbir koşulda izin verilmez.

 

 1. Güvenli Bir Çalışma Ortamı Oluşturmak

Tüm çalışanlarımız için emniyetli ve güvenli bir işyeri oluşturmanın yanı sıra şirket ve çalışan bilgilerimizin korunmasını sağlamak konusunda azami özen gösteririz.

 

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Çalışma yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili şirket politikalarının ve yönetmeliklerini uygulamanın tüm çalışanlarımızın dikkat etmesi gereken önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekeriz.

 

İş sağlığı ve güvenlik politikası tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızı için geçerlidir. Bu politika iş sağlığı ve güvenliğini sürekli iyileştirmek için etkin bir şekilde yönetilir ve takip edilir.

 

  1. Gizli Bilgi ve Bilgi Güvenliği 

Gizli bilgi kapsamında yer alan başlıklar aşağıdaki şekildedir:

Ticari bilgiler, teknik veri, mali veri, üretim verileri, müşteri bilgisi, çalışan bilgileri, ürün bilgileri, donanım ve uygulama bilgileri, teknik formül bilgileri, sistem ve program bilgileri, satın alma bilgileri, mühendislik bilgileri, yönetmelikler, iş planları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere açıklanması Şirketi zarar uğratacak tüm bilgiler.

 

Çalışanlarımız işlerini yaparken eriştikleri tüm gizli bilgileri korumak ve sadece Şirket faydasına yönelik kullanmakla sorumludurlar. Herhangi bir nedenle ya da kişisel çıkarlarla üçüncü şahıslarla paylaşmazlar.

 

OBA Makarna’dan ayrılan her çalışan elde ettiği bu şirkete ait bilgi, belge ve bütün kayıtları şirkete geri iade etmekle yükümlüdür.

 

 1. Paydaşlarımıza Karşı Sorumluluklarımızı Yerine Getirmek

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize,  iş ortakları ve tedarikçilerimize, rakiplerimize, çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

 

  1. Yasa ve Yönetmeliklere Uyum

Tüm OBA Makarna çalışanlarının, mevcut faaliyetlerini yürütürken yasalar, düzenlemeler, mesleki standartlar, geçerli mevzuatlara ve Çalışma İlkelerine uygun davranması beklenir.

 

Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlarla doğru, tutarlı ve zamanında iletişime önem veririz.

 

  1. Hissedarlarımızla İlişkilerimiz

OBA Makarnacılık çalışanları olarak, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini hedefler, hissedarlarımız ile tam, anlaşılabilir ve doğru bilgileri paylaşırız.

 

  1. Müşterilerimizle İlişkilerimiz

Müşterilerimizin memnuniyetini önceliğimiz kabul ederek çalışırız. Müşterilerimiz ve tüketicilerimizle ilişkilerimizde adil olmayan veya yanıltıcı uygulamalardan kaçınır, müşterilerimizin talep ve şikâyetlerini değerlendirerek, kararlarımızda dikkate almaya özen gösteririz.

 

Ürünlerimizin, tüketicimize ulaşana kadarki süreçte şirketlerimizden veya kanallardan kaynaklanan her türlü sorununu dinleyerek, hızla gidermek için çalışırız.

 

  1.  İş Ortakları ve Tedarikçilerimiz ile İlişkilerimiz

Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla her zaman uzun soluklu, dürüst ve adil iş ilişkisi kurarız. Tedarikçi ve iş ortaklarımızdan Çalışma İlkeleri ’ne uygun hareket etmelerini bekleriz.

 

Tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı; faaliyetlerini yasa ve yönetmeliklere uygun sürdürmeleri, çalışanlarının haklarını gözetmeleri ve çevreyi koruma vb. standartlara uymaları konularında zorunlu tutarız.

 

  1. Topluma ve çevreye Karşı Sorumluluklarımız 

OBA Makarnacılık olarak çevreye saygılı, çevre ile ilgili standart ve kurallara uyan, faaliyetlerimizin çevre üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri en aza indirgemek üzere çalışan bir kurum olmaya özen gösteririz.

OBA Makarnacılık, çevrenin korunması, çevre ile ilgili sorunların daha iyi anlaşılması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması için her zaman işbirliği çalışmalarında bulunacaktır. Hedefimiz, çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

 

Bir gıda şirketi olarak toplumumuzun ve tüketicilerimizin sağlığına önem veririz. Gıda güvenliği konusunda yasal mevzuatlara uyarak faaliyetlerimizi yürütürüz.

 

 1. Hesap Verebilir Olmak

Tüm faaliyetlerimizde ilgili taraflara karşı sorumlu ve hesap verebilir bir tutum içinde olmayı benimseriz. Her birimiz davranışlarımız, taahhütlerimiz ve sonuçlar açısından kendimizi şahsen sorumlu tutarız.

 

  1. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımıza, kendilerini güvenli, huzurlu ve değerli hissettikleri,  iletişimin karşılıklı saygı prensibine dayandığı uygun bir çalışma ortamı sunarız.

 

İnsan haklarına, çalışanlarımızın bireysel farklılıklarına ve kişisel özelliklerine saygı duyarız.

 

Çalışma süresince ’de din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, etnik köken, politik eğilim ayrımı gözetmeksizin herkese karşı eşit davranırız. İşe alım süreçlerimizde tüm adaylara fırsat eşitliği sağlayarak, doğru işe doğru insanın istihdam edilmesini hedefleriz.  

 

Tüm İnsan Kaynakları süreçlerini fırsat eşitliği gözeterek uygularız. 4857 sayılı kanunun belirlediği tüm şartlar tüm personelimize eksiksiz olarak uygulanır herhangi bir ayrım yapılmaz. (çalışma koşulları, izinler, hafta tatili, mesai saatleri vb.)

 

Çocuk işgücünün kullanımına asla izin vermeyiz. Çocukları iş gücü olarak kullanan hiçbir tedarikçi ya da taşeronla çalışmayız. Olurda kazara çalıştırılması halinde 4857 sayılı kanunun çocuk işçi çalıştırılması ile ilgili maddeleri uygulanır ve çocuk işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaz. Tüm hakları karşılanır.

 

Doğum ve Analık hakları; hamile olan çalışanlarımıza ağır işler verilmez ve gerekli kolaylıklar sağlanır. Doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta ücretli izni verilir. Ancak çalışanın talep etmesi halinde doğuma 3 hafta kalana kadar çalışmak istediğinde çalıştırılır ve kalan 5 hafta doğum sonrasına ilave edilir.   

ININE İŞ SIRLARININ

  1. Şirket Varlıkları ve Kaynaklarının Ekonomik Kullanımı ve Korunması

OBA Makarnacılık çalışanları olarak, Şirket’e ait finansal kayıtları, ticari sırlar, teknik bilgi, hammadde, fikri mülkiyet haklarını, makineleri, donanımları, demirbaşları ve araçları daima korur; kaynakların hatalı kullanılmasını, zarar görmesini, israf edilmesini önleriz. Ayrıca; pozisyonlarımızın gerektirdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde sağlanan iletişim ve ulaşım olanaklarını kişisel kullanımdan kaçınırız.

 

  1. Kayıtlar ve Finansal Raporların Doğruluğu

Finansal raporlamanın doğruluğu, şirketin doğru yönetilmesi için finansal açıklamaların güvenilirliği açısından da çok önemlidir. Faaliyetlerimize ilişkin her türlü bilgiyi doğru, tutarlı ve tam olarak kayıt altına alır ve raporlarız. Tüm kayıtlarımızın mevzuata uygun şekilde tutulması esastır. Ticari ve mali işlemlere ait belgeler gerçek durumu yansıtmak zorundadır.

 

Amacının dışında kullanılacak hiçbir ödeme yapılamaz ve onaylanamaz.

 

Tüm faaliyetlerimizle ilgili gerek finans kurumlarına, gerek resmi mercilere mevzuata uygun olarak doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yapılır.

 

  1. Politik Faaliyetler ve Sosyal Medya Kullanımı

Çalışanlarımızın, herhangi bir siyasi veya sosyal etkinliğe katılımı kararı tamamen kişiseldir. Bu tip faaliyetlerini çalışma saati içinde yapmamalarını ve Şirket kaynaklarını bu faaliyetler için kullanmamalarını isteriz.

 

Sosyal paylaşım sitelerinde, bloglarda, sözlüklerde, forumlarda yaptığımız paylaşımlarda, üçüncü şahıslar tarafından OBA Makarna’yı temsilen paylaşımda bulunulduğu izlenimini doğuracak nitelikteki ifadelerden kaçınırız.

OBA Makarnacılık hakkında okuduğumuz ya da gördüğümüz haberler hakkında endişelerimizi İdari Yöneticilerimize iletiriz.

 

 1. ÇALIŞMA İLKELERİNİN UYGULANMASI

ALKELERİN UYGULANMASI

  1. Amaç

Bu doküman içerisinde yer alan çalışma ilkelerinin Şirket’in tüm faaliyetlerinde benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.

 

  1. Kapsam

Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere tüm çalışanlar ve beraber iş yaptığımız tüm paydaşlarımız için geçerlidir.  Her Çalışanın tüm bu kuralları okuması gerekmektedir. Çalışma İlkeleri içinde geçen konular hakkında çalışanlara daha detaylı bilgiler veren şirket prosedür ve talimatları mevcut olup bunlara da aynı disiplinle uyulması gerekmektedir.

Şirket Yöneticileri ve ortakları burada belirtilen ilkelerin ve etik değerlerin tüm çalışanlara uygun bir yolla ve sürekli iletilmesini sağlarlar.

 

  1.  Bildirimlerin Alınması

Çalışanlar, sorularını ve çalışma prensiplerine uyumsuzluk gözlemledikleri durumları Personel İstek, Öneri, Eleştiri ve Memnuniyet Formu doldurarak iletebilirler.

Şirket Çalışma İlkeleri’ne uymamak, usulsüzlük olarak değerlendirilecek ve çalışanları ilgili Şirket Yönetmeliğine ve düzenlemelere uygun hukuki yaptırımlarla karşı karşıya bırakacaktır.

Tüm kanallardan iletilen bildirimler eğer kişi ister ise ismi anonim tutulacaktır.

 

  1. Bildirimlerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

İK departmanına iletilen bildirimleri kişilerden bağımsız olarak incelemek, soruşturmak,  değerlendirmek, çözümleyerek Yönetim Kurulu’na aylık dönemlerde raporlama yapmaktan sorumludur.

Şirket yönetimi bildirimlerin araştırılması aşamasında bu konuda uzmanlığa sahip yöneticilerden, çalışanlardan veya gizlilik ilkesine uyum kaydıyla dışarıdan danışmanlık alabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri inceleme ve karar aşamasında şirketin organizasyonel yapısı içerisinde hiyerarşik yapıdan bağımsız çalışırlar.

 

İnceleme/ soruşturma neticesinde hazırlanan rapor Disiplin Kurulu tarafından görüşülerek tespitlerini netleştirir,  bildirimde adı geçen kişilerle ilgili bağımsız olarak karar alır ve bildirimi sonuçlandırılır.

Yönetim Kurulu’na sunulan rapor içerisinde, uyumsuzluğa neden olan çalışanlar ve aynı zamanda süreçsel eksiklikler yer alır. Uyumsuzluğu gerçekleştiren çalışanlara sözlü uyarı, yazılı uyarı veya iş akdi fesih şeklinde yaptırım uygulanabilir.

Uyumsuzluğun tekrarlanmaması için, süreç eksiklikleri ile ilgili olarak sorumlu ekiplere düzeltici aksiyonlar önerilerek süreç tamamlanır.

 

  1. İnsan Kaynakları Sorumlulukları

Çalışanların Çalışma Prensipleri hakkında bilgilendirilmesi, politika ve kuralların anlaşılırlığının sağlanması amacıyla belirli dönemlerde eğitimlerin verilmesi sağlanır. Çalışanlara Çalışan El Kitabı ile şirket içi işleyişi aktarılır.

Yıl içinde işe yeni başlayan her çalışana Çalışma Prensiplerini okuduğunu, anladığını ve iş sözleşmesine eklenmesini kabul ettiğini belirten İş Yeri İç Yönetmeliği imzalatılır. 

ALPASLAN ÖZGÜÇLÜ

GENEL MÜDÜR

Çerez Politikası Oba Makarna olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Oba Makarna tarafından yönetilen https://obamie.com adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum